Klachtenprocedure

In het kader van de Fair Use Policy kan CERTssh een maatregel treffen voor jouw aansluiting.
Ben je van mening dat een maatregel ten onrechte is toegepast, dan kun je een klacht indienen via een email naar complaints@cert.sshnet.nl.

Te verstrekken informatie

  • naam, volledig adres, telefoon nummer, bereikbaarheid (tijden), email adres.
  • korte beschrijving van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de maatregel.
  • argumentatie waarom je het niet mee eens bent met de maatregel.
  • eventuele aanvullende relevante informatie.
 

Behandeling van de klacht

 Je krijgt binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van de klacht.
CERTssh stelt een klachtencommissie samen uit een of meer leden die niet betrokken zijn geweest bij het treffen van de maatregel.
Eenvoudige klachten worden binnen 3 werkdagen beantwoord.
Bij ingewikkelde klachten en/of indien nader onderzoek nodig is, krijg je bericht over de verwachte duur van afhandeling.
 

Beoordeling van de klacht

 De klachtencommissie beoordeelt of de maatregel redelijk en passend is gezien de gebeurtenissen die hebben geleid tot de maatregel. De Fair Use Policy en Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij leidend.
 

Bezwaar

 Als je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een klacht indienen bij SSH volgens de door SSH aangegeven procedure.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen kan CERTssh, op je schriftelijk verzoek, afwijkingen toestaan op deze policy. Deze toestemming moet vooraf schriftelijk verleend zijn.

Indien je denkt een hogere datalimiet en/of andere uitzonderingen nodig te hebben voor je studie, kun je via de helpdesk een schriftelijk verzoek met motivering indienen bij CERTssh.