Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

 • SSH: de Stichting Studenten Huisvesting Utrecht, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Plompetorengracht 9.
 • SSHnet: het netwerk voor toegang tot Internet dat gevormd wordt door een samenstel van computerapparatuur, programmatuur en ondersteunende installaties dat beheerd wordt door of namens de SSH.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die als huurder van woonruimte van SSH vanuit zijn/haar woonruimte dmv een aldaar door de SSH geplaatste aansluiting toegang heeft tot het SSHnet.
 • Aansluiting: het aansluitpunt in de woonruimte van de gebruiker, inclusief de eventuele bijbehorende apparatuur en bekabeling.
 • Toegangsprovider: instelling of onderneming die voor SSHnet toegang verleent tot het Internet.
 • Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

2. Toegang tot SSHnet

2.1. SSH kan Gebruiker door middel van een Aansluiting in diens woonruimte toegang bieden tot SSHnet vanaf een door haar te bepalen tijdstip en op een door haar te bepalen wijze.
2.2. Door van SSHnet gebruik te maken stemt Gebruiker in met de Gebruiksvoorwaarden.
2.3. Gebruiker krijgt met het SSHnet netwerk toegang tot het Internet via een door SSH te kiezen Toegangsprovider.

3. Einde toegang tot SSHnet

3.1. Tegelijk met het einde van de huurovereenkomst tussen Gebruiker en SSH eindigt het recht van Gebruiker om de Aansluiting in zijn/haar woonruimte gebruiken.
3.2. SSH is gerechtigd om Gebruiker af te sluiten van SSHnet bij overtreden van de Gebruiksvoorwaarden.
3.3. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving, technische omstandigheden of commerciële voorwaarden, is SSH gerechtigd om de toegang tot SSHnet te wijzigingen of te staken.
3.4. In het sub 3.3 voorkomende geval is SSH niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker.

4. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Gebruiker

4.1. Gebruiker zal zich bij het gebruik van het SSHnet houden aan:

 • de Nederlandse wet- en regelgeving;
 • de voorwaarden en regels die door de Toegangsprovider worden gesteld;
 • de onderhavige Gebruiksvoorwaarden;
 • redelijke gedragsregels zoals die onder de naam ‘netiquette’ en ‘fair use’ algemeen bekend zijn.
  4.2. Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in de woonruimte waar de Aansluiting zich bevindt. Voor zelfstandige woonruimte geldt dat de Aansluiting alleen binnen de aangesloten woning mag worden gebruikt.
  4.3. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Aansluiting, op welke wijze en door wie of wat dan ook.
  4.4. Gebruiker zal het Aansluitpunt of delen hiervan niet wijzigen, verwijderen of anders dan voorgeschreven koppelen met apparatuur van Gebruiker of derden.
  4.5. De Aansluiting is voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker ten behoeve van studie of hobby.
  4.6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden, waaronder andere (Internet-) Gebruikers, op welke manier dan ook, de toegang tot SSHnet en/of Internet te ontzeggen, te beperken en/of te verhinderen.
  4.7. Gebruiker zal niet zonder toestemming binnendringen in systemen waarbij de Gebruiker alleen of met behulp van derden enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  4.8. Het is Gebruiker voorts niet toegestaan om via SSHnet:
 • inbreuk te plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins te handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • de Aansluiting te gebruiken voor zakelijke doeleinden of diensten, al dan niet for-profit;
 • informatie te versturen of aan te bieden die in strijd is met algemeen geaccepteerde normen en waarden.
4.9. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die SSH lijdt ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden dan wel uit enig onrechtmatig handelen van Gebruiker jegens SSH of derden.
4.10. Gebruiker vrijwaart SSH voor aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het niet nakomen door Gebruiker van enige verplichting voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel door onrechtmatig gebruik van het SSHnet.

5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van SSH

5.1. Behoudens de tijd die nodig is voor het plegen van onderhoud en/of aanbrengen van verbeteringen, zal SSH het SSHnet zoveel mogelijk beschikbaar stellen aan Gebruikers. SSH garandeert niet dat SSHnet ten alle tijde beschikbaar zal zijn noch dat het de beoogde capaciteit zal bieden.
5.2. SSH kan ten behoeve van de gezamenlijke Gebruikers beperkingen worden gesteld aan de aard en hoeveelheid netwerkverkeer dat via de aansluiting van een Gebruiker op het SSHnet en/of de toegang tot het Internet gegenereerd wordt. De berekening en controle van deze beperkingen is geheel ter beoordeling van SSH. Beperkingen worden op de website van SSHnet bekend gemaakt en zijn onmiddellijk van kracht of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld.
5.3. SSH zal ervoor zorgdragen dat Gebruiker eventuele klachten over het functioneren van het SSHnet bij haar kan indienen. SSH is gerechtigd aan het in behandeling nemen van klachten kosten te verbinden. Indien en voor zover een tekortkoming in het functioneren van het SSHnet daartoe aanleiding geeft/heeft gegeven, zal SSH klager de in dit lid genoemde kosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen.
5.4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld is SSH niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het SSHnet, en/of het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van het SSHnet.
5.5. SSH draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en beveiliging van datasignalen over het SSHnet en de daaraan gekoppelde computernetwerken van derden.

6. Overige bepalingen

6.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing waarbij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht kennis neemt van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen SSH en Gebruiker kunnen ontstaan.
6.2. Alle schriftelijke mededelingen gedaan aan het laatste aan SSH opgegeven adres van de Gebruiker worden geacht de Gebruiker bereikt te hebben.
6.3. SSH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de SSHnet website en treden een maand na bekendmaking in werking of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld.
6.4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer bepalingen van de deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal de SSH nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Het gebruik voor werkzaamheden voor een eigen bedrijf is geen probleem, echter het commercieel exploiteren van de verbinding wel (voorbeeld met hostingdiensten).

 

Utrecht, updated 2016-12-28