Fair Use Policy

De SSHnet Fair Use Policy omvat de Gebruiksvoorwaarden en de overige aanwijzingen op de SSHnet website.

In de Gebruiksvoorwaarden vind je de formele do’s and dont’s voor SSHnet.
Een toelichting met wat voorbeelden van ongewenst gebruik lees je hieronder. Verantwoordelijk voor je SSHnet aansluiting

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er via jouw aansluiting gebeurt, onverschillig wie of wat de feitelijke dader is.

Als je buurman via jouw Wi-Fi de gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan het zijn dat jij zelf wordt afgesloten. Zorg er dus voor dat je aansluiting niet door anderen gebruikt kan worden.

Als je je computer onvoldoende hebt beveiligd kunnen derden misbruik maken van jouw aansluiting. Enkele voorbeelden:

 • open mail relay: je computer openstellen voor email verzenden door derden.
 • onbeveiligd DNS: een DNS zone draaien waarop derden kunnen inbreken.

Geen hinder voor anderen

Hinder kan ontstaan door overbelasting van het netwerk, inbreken op computers van derden, verspreiden van virussen, al dan niet bewust deelnemen aan ‘denial of service’ aanvallen.

Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:

 • bovenmatig upload/downloaden, waarbij de geldende limieten worden overschreden
 • genereren van zodanig veel netwerkverkeer dat overbelasting optreedt
 • inbreken op computers of netwerkapparatuur, dan wel pogingen daartoe
 • genereren van zodanig veel berichten dat computers van derden overbelast worden.
  Gebruik voor studie of vrije tijd

Het is niet de bedoeling om SSHnet te gebruiken voor zakelijke doeleinden, al dan niet for-profit.

 

Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:

 • hosting van websites voor bedrijven of instellingen
 • toegang geven tot copyright beschermd materiaal

Respecteren van anderen

Je mag geen informatie versturen of toegang geven tot informatie die in strijd is met algemeen geaccepteerde normen en waarden. Ook mag je derden, waaronder andere bewoners, niet lastig vallen, bedreigen of overlast bezorgen.

Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:

 • discriminerende of racistische uitlatingen
 • beledigende of bedreigende informatie
 • het versturen van excessieve hoeveelheden e-mail/posts/berichten
 • het lastig vallen van derden op websites, per mail, news, irc, icq, e.d.

Virus besmetting

Je dient te zorgen voor een effectieve bescherming tegen virus besmetting van je computers. Als een besmetting wordt geconstateerd ben je verplicht je computer op te schonen alvorens deze opnieuw te koppelen aan SSHnet.

Aansluiten van eigen apparatuur

Je dient je te houden aan de voorgeschreven gebruikswijze van de SSHnet aansluiting en de daarbij behorende instellingen en gebruikswijzen van je eigen apparatuur.

 

Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:

 • afkoppelen of omzeilen van een bij de aansluiting behorende CPE
 • onjuist aansluiten van eigen netwerkapparatuur
 • de CPE van andere firmware voorzien
 • eigen apparatuur aansluiten op het Aruba access point in de keuken
 • instellingen van het Aruba access point in de keuken aanpassen
 • eigen apparatuur aansluiten op een wall outlet in de keuken
 • toepassen van eigen (netwerk-) apparatuur die verstoringen veroorzaakt op het netwerk
 • zelf instellen van een IP-adres
 • versturen van pakketten met een adres als afzender-IP-adres dat niet overeenkomt met dat van de werkelijke afzender;
 • sniffen, waarbij pakketten bedoeld voor een ander dan je eigen IP-adres worden ontvangenMaatregelen

Bij overtreding van de Fair Use Policy krijg je in het algemeen eerst een waarschuwing.
Bij herhaling kan een maatregel volgen.
Alleen indien je aansluiting een probleem veroorzaakt voor de beschikbaarheid van het gehele SSHnet kan besloten worden tot een onmiddellijke maatregel.

 

Mogelijke maatregelen zijn:

 • in quarantaine plaatsing voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • afsluiting waarbij heraansluiting mogelijk is na betaling van EUR 200
 • het verhalen van schade
 

Het is aan de CERTssh een passende maatregel te bepalen en op te leggen.
Maatregelen waarbij heraansluitingskosten of schadevergoeding aan de orde is worden door de SSH behandeld.

Klachten procedure
In het kader van de Fair Use Policy kan CERTssh een maatregel treffen voor jouw aansluiting.
Ben je van mening dat een maatregel ten onrechte is toegepast, dan kun je een klacht indienen via een email naar complaints@cert.sshnet.nl.

 

Te verstrekken informatie

 • naam, volledig adres, telefoon nummer, bereikbaarheid (tijden), email adres.
 • korte beschrijving van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de maatregel.
 • argumentatie waarom je het niet mee eens bent met de maatregel.
 • eventuele aanvullende relevante informatie.
 

Behandeling van de klacht

 Je krijgt binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van de klacht.
CERTssh stelt een klachtencommissie samen uit een of meer leden die niet betrokken zijn geweest bij het treffen van de maatregel.
Eenvoudige klachten worden binnen 3 werkdagen beantwoord.
Bij ingewikkelde klachten en/of indien nader onderzoek nodig is, krijg je bericht over de verwachte duur van afhandeling.
 

Beoordeling van de klacht

 De klachtencommissie beoordeelt of de maatregel redelijk en passend is gezien de gebeurtenissen die hebben geleid tot de maatregel. De Fair Use Policy en Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij leidend.
 

Bezwaar

Als je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een klacht indienen bij SSH volgens de door SSH aangegeven procedure.

Uitzonderingen
In bijzondere gevallen kan CERTssh, op je schriftelijk verzoek, afwijkingen toestaan op deze policy. Deze toestemming moet vooraf schriftelijk verleend zijn.

Indien je denkt een hogere datalimiet en/of andere uitzonderingen nodig te hebben voor je studie, kun je via de helpdesk een schriftelijk verzoek met motivering indienen bij CERTssh.